Arbeitsamt - İş ve İşçi Bulma Kurumu

Editör almancam
0 0 39
Arbeitsamt - İş ve İşçi Bulma Kurumu
2 ay önce

İş ve İşçi Bulma Kurumu, işleyişte özerk, kamu yararına, devletin, sendikaların ve işveren örgütlerinin temsilcilerinin karar mekanizmalarında ortaklaşa söz sahibi olduğu bir kurumdur, iş.ve işçi Bulma Kurumu'nun görevleri:

İŞ ve İŞÇİ BULMA KURUMU-ARBEITSAMT


• iş ve işçi bulmak
• iş hakkında bilgi vermek
• işsizlerin hakları ve sorumlulukları konusunda bilgi vermek,
• Meslekte ilerleme ve meslek öğreniminde kolaylıklar sağlamak.
• İş teminini kolaylaştırmak için programlar hazırlamak
• işsizlik parası ödemek,
• işsizlik yardımı parası ödemek,
• Ücret tazminatı ödemek
• iş göremez durumda olanlar için iş ve mesleği kolaylaştırmak,
• Çocuk parası ödemeleri yapmak.
• Çalışma izni / Arbeitserlaubnis Almanya'da üç yıl ikamet etmiş olanlara verilir. Eşlere çalışma izni üç yıl (en az iki yıl) ikamet süresi tamamlandıktan sonra verilir. Almanya'da beş yıl ikamet etmiş işçi eşleri, beş yıllık çalışma izni alabilirler. Almanya'ya 18 yaşından önce gelen işçi çocukları, yasal olarak iki yıl ikamet ettikten sonra çalışma izni alabilirler. Beş yıl ikamet eden işçi çocuklarına beş yıllık ça-lışma izni verilmektedir. 18 yaşından önce Almanya'ya gelen, Hauptschule'yi bitiren veya on ay meslek hazırlık kursuna katılan veya meslek eğitimi sözleşmesi yapan işçi çocukları da çalışma izni alabilirler. İlk çalışma izni kural olarak bir yıllıktır. Çalışma izni süresi dolmadan uzattırmak gereklidir. Genellikle iki yıl uzatılır. Üç yıl bir işyerinde hala çalışan işçi, bir işyerine bağlı olmaksızın iki yıl çalışma izni alabilir. Uç yıl içinde değişik işyerlerinde çalışan bir işçinin çalışma izni bir yıl uzatılır. Almanya'da yasal olarak sekiz yıl ikamet etmiş ve dört yıl çalışmış işçiler, sınırsız ve süresiz çalışma izni hakkına sahiptirler. Dört yıl çalışmış olan bir işçi, işyeri sının olmayan beş yıllık çalışma izni alabilir. Çalışma izninin, oturma izni olmadığında, erkek işçilerde altı ay, kadın işçiler de ise sekiz ay süresince (doğum nedeni hariç), Almanya dışında kalmaları halinde geçerliliği kalmaz.Çalışma izni için, işe başlamadan önce başvurulmalıdır.


 

işsizlik Parası / Arbeitslosengeld Son üç yıl içinde 12 ay sigortalı olarak çalışmış olan herkes işsizlik parası alma hakkına sahiptir. Sezonluk çalışanlar için istisnalar mümkündür, işsizlik parasının miktarı, en son net kazancın miktanna bağlıdır. Çocuklu çalışan için bu miktar, en son net kazancın %67 dir. Normal de %60 dır. işsizlik parasının süresi 12 aydır. Bu süre, işsiz kalanın yaşına ve daha önce ça-lıştığı süreye bağlı olarak 32 aya kadar çıkabilir.

işsizlik parası alabilmek için yapılması gerekenler:


• Zamanında Arbeitsamt'a bizzat başvurmak ve dilekçe vermek
• Her zaman yeni bir işte çalışmaya hazır olduğunu beyan etmek

 

İşsizlik parası ll-Arbeitslosengeld II İşsizlik parası alma hakkını doldurduğu halde hala işsiz veya son 5 ay içinde sigortalı olarak çalışmış olan herkes işsizlik parası II alma hakkına sahiptir, iş - Danışma / Arbeitsvermittlung - Arbeitsberatung
iş ve işçi bulma kurumlarının iş ve işçi bulma (Arbeitsvermittlung) hizmetlerinden, herkez ücretsiz bir şekilde yararlanabilir, iş ve işçi bulma kurumlarının uzman- lan, kişiler arasında fark gözetmeden bilgi verir ve yardımcı olurlar, iş ve işçi bulma hizmetinin ağırlığı daha çok iş konusunda bilgi vermeyi teşkil etmektedir. Meslek eğitimi, bilgi geliştirmesi, meslek değiştirme kursları, işe alışma ve meslek öğrenim bursu konularını içermektedir. Meslek geliştirme eğitimi Fortbildung / Weiterbildung Öğrenilmiş mesleği geliştirmek ve bu alanda daha tazla bilgi öğrenebilmek için yapılan eğitime denir, iş dünyasında, ticari, teknolojik ve organize gelişmelere ayak uydurabilmek yeni bilgileri gerektirmektedir. ilk başta mesleki bilginin korunması, geliştirilmesi ve meslek eğitiminde edinilen bilgilerin ve yeteneklerin ilerletilmesi- dir. Meslekte usta ve tekniker olmak için de gerekli bir eğitimdir. Meslek geliştirme eğitimi, özellikle, çocuk yetiştirme döneminden sonra, mesleğine yeniden dönmek isteyen kadınlar için iyi bir olanaktır. Meslek geliştirme eğitimi. Meslek diploması olmayanların diploma alabilmelerine de olanak sağlar. Çalışanlar, meslek geliştirme eğitimi için. eğer iş pazarı açısından zorunlu ise, Arbeitsamt' tan maddi destek alabilirler.

 

Yeni meslek eğitimi / Umschulung Daha önce öğrenilmiş mesleğin yaraşıra yeni bir meslek öğrenmek için yapılan eğitim, Yeni Meslek Eğitimi (Umschulung) olarak adlandırılmaktadır.

Kim yeni meslek eğitimi yapmaktadır? Yeni meslek eğitimi almanın çeşitli nedenleri vardır:


• Bir mesleği olan, işsiz durumda olan kişiler, yeni bir meslek öğrenmek istemek tedirler. Daha önce öğren dikleri meslekte iş bulmaları zor olduğu için veya önceki meslekleri yaşlarına artık uygun olmadığıı için.
• Bir işi ve mesleği olduğu halde, gelecekte, sahip olduğu mesleğinde işine devam edebilmesini rizikolu kişiler.
• Sağlık ve özürlü olma ne denlerinden dolayı (alerji veya omurga rahatsızlıklarından dolayı) önceki mesleğinde çalışamayacak durumda olan kişiler.
 

Yeni meslek eğitimi konusunda iş ve işçi bulma kurumlarından (Arbeitsamt) geniş bilgi edinilebilir. Bir çok durumda iş ve işçi bulma kurumu (Arbeitsamt) tarafından finansman yardım da verilebilmektedir.

Geçiş Parası / Überbrückungsgeld iş ve işçi bulma kurumu kendi işini kendi kurarak işsizlikten kurtulmak isteyenleri Geçiş Parası (Überbrückungsgeld) vere
rek teşvik etmektedir. Daha önce almış olunan işsizlik parası veya işsizlik yardımı miktarındaki para 6 ay boyunca teşvik olarak verilmektedir.

 

Bunun koşulu:

 

Daha önce Arbeitsamt'ın sunduğu hizmetlerden en azında 4 hafta yararlanmış olmak veya uzun süre işsiz kalmışlara iş imkanı sağlama Programından (ABM) yararlanmış olmak.
Bunun dışında kuracağı iş ile ilgili Busi- nessplan (Fizibilite Planı ) hazırlaması ve bu işin yürüyebileceğine dair uzman bir kurumdan (IHK vb ) onay alması gerekmektedir.
400 EURO KANUNU Das "400-Euro-Gesetz"


Halkımız arasında 325 Euro Kanunu olarak bilinen ek iş yasası 01.04.2003 tarihinden itibaren 400 Euro Kanunu olarak değiştirilmiştir. Kanunun en önemli değişiklikleri:
• Ek işten elde edilecek kazanç 325 Euro'- dan 400 Euro'ya yükseltilmiştir.
• Haftalık 15 saat çalışma süresi kaldırılmıştır, yani haftalık çalışma süresi artık bir önem taşımamaktadır.
• 8 saatlik bir tam işin yanında ek bir iş alanından herhangi bir sosyal kesinti ol- mak-sızın 400 Euro'ya kadar yapılabilmektedir.
• İşveren 400 Euro'nun dışında ücretin % 12'ini emeklilik sigortasına, % 11 "ini hastalık sigortasına, % 2"sini maliyeye (Finanzamt) sosyal kesinti olarak ödemektedir.
• Ayrıca 400,01 Euro ile 800 Euro arası bir işçi için normal şartlar altında ödenmesi gereken sosyal..kesintiler indirimli olarak ödenmektedir. Ödenen ücret arttıkça sosyal kesinti yükü artmaktadır.


Meslek Eğitimi Yasası Berufsausbildungsgesetz Meslek eğitiminin iki ayağı vardır. Yani bu eğitimin bir bölümü paratik uygulamanın olduğu iş yerinde geçer, diğer bölümü meslek okulunda. Meslek eğitiminin üçte ikisi işyerinde, üçte biri okulda geçer. İşyerinde geçen süre için meslek eğitim ku-ralları (Grundlage) geçerlidir. Bu kurallar sabit değildir, işyerinden işyerine değişiklikler gösterebilir. Okuldaki bölüm için, bir öğrenim planı (Lehrplan) olmalıdır. Pratik eğitimi veren işyeri ve teorik eğitimi veren okul arasında kordineli bir işbirliği olmalıdır.
Bu yasayla, meslek okulundaki ve işyerindeki eğitimin nasıl olacağına ilişkin kurallar getirilmiştir. Amaç. gençlerin nitelikli ve standartlara uygun bir eğitim alarak bir meslek edinmelerini sağlamaktır. Meslek Eğitimi Yasasına göre (Berufsausbildungsgesetz) eğitimini veren ve eğitimi görenin belirlenmiş temel hakları ve sorumluluklan vardır.


• Eğitimci, eğitimi alan kişinin eğitimini başarıyla tamamlaması için çaba göstermelidir. Aynı durum eğitimi
alan kişi için de geçerlidir.
Eğitim için gerekli ortam ve malzemeler eğitim gören kişiye ücretsiz olarak sunul malıdır.
■ Eğitim görene, okuldaki eğitimi için olanak tanınmalıdır.
• Eğitim gören, işyerinde sadece eğitim gördüğü alan ile ilgili işlerde çalıştırılabilir.
• Eğitim gören, işyerinin kurallarına uymak zorundadır.
Meslek Eğitimi Sözleşmesi Berufsausbildungsvertrag Eğitimi alan ve veren arasında yazılı bir sözleşme yapılmalıdır. Henüz reşit olmayan eğitim alanların yerine ailesi bu sözleşmeyi yapar. 8u sözleşmede şu maddeler olmalıdır:
• Eğitimin hangi meslekte olduğu ve amacı detaylı bir şekilde belirtilmelidir.
• Eğitimin, başlama tarihi ve süresi.
• Eğitimin verildiği işyerinin dışındaki kurallar.
• Deneme süresi.
• Ödemenin nasıl ve ne kadar olacağı.
• izin süresi.
• Çıkış vermenin koşulları. Meslek Eğitiminin tamamlanması Ausbildungsabschluss


Meslek eğitimi, bitirme sınavı yapılarak tamamlanır. Eğitim gören bitirme sınavını başarı ile verir ise eğitim süresi bitmiş olur. Eğer sınavı başarıyla veremez ise, eğitim süresi, en çok 1 yıl olmak üzere, ikinci bir sınava kadar uzatılır. Meslek eğitiminin sonunda her eğitim görenin Meslek Diploması almaya hakkı vardır. Meslek Eğitimi Yardımı Berufsausbildungsbeihilfe Bu yardımla amaç, gerekli takat yeterli olmayan araçların sağlanmasıdır. Eğer işyerinin verdiği eğitim parası yeterli değilse, Arbeitsamt. eğim göreni finansiyel olarak destekler. Örneğin, işyeri çok uzakta ise ve eğitim gören ailesinin yanıda ka-lamıyorsa. Meslek eğitimi yardımı için ikamet edilen yerdeki Arbeitsamt'a başvurulmalıdır. Bu yardım kural olarak 1 yıl için verilir. Gerekli koşullar


• Kazanç , muafiyet sınırının altında ise, ailenin yanında kalınıyor olsa bile.
• Eğitim masrafları, yol parası,
• Eğitim malzemeleri ve iş elbisesi için Arbeitsamt gelire bakmadan ödeme yapar.
• Eğitimin başlama tarihinden önceki son üç yıl içinde işsiz ve önceden resmi olarak 4 ay bir iş yerinde çalışmış olanlar için Arbeitsamt ailenin gelirine bakmadan ödeme yapar.


MESLEK EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
1 .Vergi Karnesi (Lohnsteuerkarte):
'Einwohnermeldeamt' tan alınır.
2. Doktor raporu (Attest):
Bazı meslek dalları için doktordan rapor gerekmektedir. Özel doktorunuzdan bu raporu alabilirsiniz.
3. Sigorta belgesi (Versicherungsnachweis):
Emeklilik sigortası (Rentenversicherung) için çek deften şeklindeki bu belgeyi bağlı olduğunuz sağlık kasası üzerinden temin edebilirsiniz.
4. Öğrenim Belgesi (Schulzeitbescheinigung):
16 yaşını geçtikten sonra da okula gitmişseniz, bu belgeyi öğrenim gördüğünüz okuldan alabilirsiniz. Öğrenim süresi emeklilikte "Ausfallzeifolarak tanınmaktadır.
5. Sağlık sigortası (Krankenversicherung):
Meslek eğitimiyle birlikte sağlık sigortası yaptırmak gereklidir. 'Angestellte" kapsamındaki meslekleri öğrenecekler sağlık sigortalarını kendileri seçebilirler.
6. İşsizlik sigortası (Arbeifslosenversichorung):
Yasal mecburiyetli bu sigorta, meslek eğitimi yaptığınız firma işe almadığında bu sigortadan yararlanılabilir.
7. Kaza sigortası (Unfallverslcherung): Bu sigortayı işveren ödemektedir.
8. Banka hesabı (Gehaltskonto): işverenler genellikle aylık maaşları veya ücretleri banka hesaplarına havale ederler.

 

MESLEK EĞİTİM BURSU (BAföG)

 

 

Almanya'da devletin verdiği bu öğrenim- meslek bursundan aşağıdaki okullara devam eden öğrenciler faydalanabilmededir.
• Yüksek okullar
• 11. sınıf sonrası eğitim veren okullar
• Yüksek meslek okulları
• 10. sınıftan sonraki meslek okulları
• Akşam okulları
• Meslek okulları
• Meslek hazırlık okulları
Meslek bursu, mesleki eğitimi gören öğrencinin ailesinin ve eşinin gelirine bağlıdır.
Burs miktarı kural olarak 192,-Euro ile 584,-Euro arasındadır. Yurtdışında okuyanlar için en fazla 1 yıllık burs verilmektedir.

 

"Meslek Bursu"
hangi biçimlerde verilmektedir?
Yardım olarak: Orta dereceli okulla devam eden öğrenciler için
Yarısı yardım-yarısı faizsiz devlet kredisi olarak : Yüksek okul ve üniversite öğrencileri için, verilmektedir. Bu konuda bazı istisnalar vardır. Devletin verdiği bu faizsiz krediyi önceden ödeyenler, okulunu iyi dereceyle ve ön görülen süreden önce bitirenler, müracaat etmeleri halinde bu kredinin bir kısmından muaf tutulmaktadırlar. Başvurular meslek bursu dairelerine yazılı olarak yapılmalıdır. (Amt für Ausbildugns-fördrung)

 

Aufstiegfortbildungs- Förderungsgesetz "Meister BaföG"
Mesleğinde usta olmak isteyenlerin yaptıkları meslek eğitimi ve bu eğitimle aynı seviyedeki meslek kursları devlet tarafından desteklenmektedir. Bu eğitimi gören veya bu kuşlara katılan kişiler, gelirterinine göre 613.-Euro'ya kadar devletten kredi alabilmektedirler. Bu miktarın 229,-Euro'ya ka-darı yardım olarak verilmektedir. Evlilerde bu yardım miktarı, 214,74,-Euro'ya ve ek olarak her bir çocuk için 178,95,-Euro'dur. Ayrıca, yalnız yaşayan ve çocuğu olanlar, duruma göre, çocuk bakım parası olarak her çocuk için 100,-Euro'ya kadar yardım alabilirler.

 

Kaynak Türü Ücretsiz
Dosya Türü TEXT

Bu Konu için yorum bulunamadı. İlk yorumu siz yapın!

Almancam en iyi deneyimi yaşamanız için çerezleri kullanır.